Servicios

Servicios para la Administración

Proyectos de ordenación, zonas verdes, catastro, estudios ambientales...

Projectes ambientals
Medio ambiente

Proyectos ambientales, estudios de vegetación...

Plans de protecció
Planes de protección

Planes de autoprotección (PAU), Plans de emergencias municipales (PAM) ...

Gestió forestal
Gestión forestal

Realització de plans tècnics forestals, tramitació d'ajuts...

Gestió de finques rústiques
Fincas rústicas

Assessorament tècnic a propietaris de finques rústiques.

Gestió d'explotacions ramaderes
Explotaciones ganaderas

Projectes constructius de granges, nuclis zoològics, tramitació d'ajuts...

Hípiques i explotacions equines
Hípicas

Projectes d'hípiques i legalització d'explotacions equines.

Agroturismo y casas rurales

Projecte d'establiment d'allotjaments rurals, legalització d'habitatges, tramitació de distintius, registres...

Industrias agroalimentarias

Projectes d'obradors, restaurants i petit comerç de l'alimentació. Tramitem llicències d'obertura, RIACC i RS...