Serveis per l’Administració

Forests

Projectes d’ordenació de forests públics.
Tramitació d’ajuts forestals.
Projectes de senyalització d’espais naturals i itineraris turístics.
Projectes de restauració i recuperació d’àrees degradades i abocadors.
Plans d’ús i gestió d’espais naturals.
Plans de Prevenció d’Incendis Forestals (municipals, comarcals o de l’àmbit de l’ADF).
Projectes de pistes forestals.
Projectes de gestió de biomassa

Zones verdes

Inventari i gestió de zones verdes municipals.
Càlcul de manteniment ì redacció del plec de condicions de les zones verdes municipals.
Informes paisatgístics.
Reordenació de zones urbanes i perifèriques.
Disseny de parcs i jardins.
Quadern d’explotació i registre de tractaments fitosanitaris.
Assessorament en la gestió integrada de plagues del municipi.

Cadastre

Projectes de renovació del cadastre de rústica.
Revisions i actualitzacions de cadastres d’urbana.
Digitalització de cartografia cadastral.
Serveis de gestió (tramitació d’expedients): canvis de titularitat, conreus o usos, segregacions, recursos…
Detecció i tràmit de gestió d’alta en el cadastre d’immobles en sòl no urbanitzable (habitatges, naus, piscines, etc.).

Valoracions i peritacions

Valoracions de finques públiques.
Valoracions de danys per catàstrofes naturals.
Valoració de danys sobre masses forestals.

Plans d’autoprotecció (PAU)

Centres educatius.
Centres sanitaris i residències.
Equipaments municipals (poliesportius, teatres, auditoris, etc.).
Equipaments de lleure en el medi natural (Cases de colònies, aules de natura, etc.).
Urbanitzacions.
Activitats a l’aire lliure i en espais tancats.
Correfocs i espectacles pirotècnics.

Plans d’emergències municipals (PAM)

Risc per nevades.
Risc per incendis forestals.
Risc per inundacions.
Risc per transport de mercaderies perilloses.
Risc per emergències sísmiques.

Franges de protecció

Projectes de franges de protecció en urbanitzacions.
Seguiment i control dels treballs d’execució de les franges de protecció.

Hidràulica

Projectes hidràulics d’horts municipals.
Estudis d’inundabilitat.
Legalització de captacions d’aigües.

Avaluació ambiental de plans

Plans Directors Urbanístics.
Plans d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM).
Modificacions Puntuals de Planejament General Plans Parcials (PP).
Plans de Millora Urbana (PMU).
Plans Especials de projectes (PE): càmpings, hípiques…

Planificació

Plans d’usos del sòl no urbanitzable.
Plans directors d’ordenació, gestió i conservació d’espais naturals, agraris i forestals.

Inventaris i catàlegs

Inventari d’arbres i arbredes d’interès local, monumentals…
Inventari d’espais d’interès natural.
Catàleg i inventari de masies i cases rurals.
Catàleg de béns protegits.
Catàleg, inventari i projectes de camins públics.
Inventari de cementiris.

Estudis en sòl no urbanitzable

Estudis d’Impacte Ambiental (EIA).
Estudis d’Impacte i Integració Paisatgística (EIIP).
Estudis i modelització paisatgística.
Estudis acústics.

Administració local

Agendes 21 Locals i Supramunicipals.
Plans d’Acció per la Sostenibilitat.
Actualització d’indicadors ambientals.

Energia

Plans d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES).
Auditories energètiques d’equipaments públics.
Estudis d’avaluació de la disponibilitat de biomassa.
Estudis de viabilitat econòmica de recursos forestals.

Residus

Projectes d’abocadors i de punts d’abocament de residus.
Projectes de restauració d’espais degradats.

Medi Natural

Estudis d’avifauna.
Inventaris de flora i fauna.

Plans de Desenvolupament Turístic

Cartografia

Mapes de sensibilitat ambiental (pel planejament urbanístic).
Mapes de cobertes i usos del sòl.
Mapes de riscos.
Mapes d’espais d’interès natural i paisatgístic.
Cartografia d’edificacions, camins públics, béns patrimonials…
Aixecaments topogràfics.

Altres serveis