Projectes i Plans

Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal (PTGMF).Plans Simples de Gestió Forestal (PSGF).Projectes d’Ordenació de Forests Públiques.
Plans de Prevenció d’Incendis Forestals (municipals, comarcals o de l’àmbit de l’ADF).
Projectes de senyalització d’espais naturals i itineraris turístics.
Projectes de restauració i recuperació d’àrees degradades i abocadors.
Plans d’ús i gestió d’espais naturals.
Plans Tècnics de Gestió Cinegètica i Piscícola.
Projectes de comercialització de productes del bosc.
Estudis de rendibilitat econòmica de les masses forestals.

Assessorament en plantacions

Plantacions de creixement ràpid per a biomassa
Plantacions de frondoses nobles.
Plantacions d’espècies inoculades amb fongs.

Invalid Displayed Gallery

Assessorament en plagues forestals

Invalid Displayed Gallery

Valoracions

Valoració de danys per incendis forestals.
Valoració de danys per ventades, nevades…
Valoració de danys per agents biòtics.
Valoració de pèrdues de rendibilitat per culpa de danys aliens o males tallades.

Cartografia

Realització de plànols de la finca (cadastrals, topogràfics, ortofotomapes, urbanístics…)

Assessorament

Servei de gestoria forestal: informació normativa aplicable, tant ambiental com fiscal.
Assessorament sobre possibilitats de demanda de productes forestals.
Assessorament en treballs silvícoles.

Tramitació d’ajuts

Treballs forestals

Seguiment i control de treballs silvícoles.
Busquem l’empresa que més s’adapta als treballs a realitzar assegurant un millor preu (treballs silvícoles de millora, amb aprofitament comercial o especialitzats com retirada d’arbres perillosos o franges de protecció).
Sol·licitud de permisos per a treballs forestals.

 

Invalid Displayed Gallery

Associacions

Creació i coordinació d’Associacions de propietaris forestals.
Feines administratives de manteniment de les Associacions.

Biomassa

Projectes de viabilitat d’aprofitament de la biomassa.
Estudis de rendibilitat econòmica.

Invalid Displayed Gallery

Medi ambient

Estudis d’Impacte Ambiental per a noves infraestructures.

Altres serveis