Assessorament tècnic a propietaris

Tramitació de subvencions

Valoracions

Dictàmens i peritacions judicials de finques.
Assistència en cas de judicis.
Valoració de finques.
Peritació de danys en cultius.
Valoració de danys per incendis forestals i altres catàstrofes.

Cartografia

Realització de mapes i plànols de detall de propietats rústiques i/o urbanes.
Aixecaments topogràfics amb GPS d’alta precisió.
Cerca de fites antigues i/o subministrament i col·locació de fites noves.
Atermenaments de propietats.

Cadastre

Modificació parcel·les SIGPAC / cadastre.
Serveis de gestió (tramitació d’expedients): canvis de titularitat, conreus o usos, segregacions, recursos…
Subsanament de discrepàncies entre la realitat de les finques i el contingut del cadastre.
Canvis de cultius i usos en el SIGPAC per ajustar la DUN a la realitat.
Serveis de gestió (tramitació d’expedients): canvis de titularitat, de conreus o usos, segregacions, altes de noves construccions, recursos de reposició…

Construccions

Legalització de naus agrícoles, habitatges, magatzems i qualsevol altra construcció en sòl no urbanitzable.
Projectes de construcció i tramitació de llicencia municipal de qualsevol edificació en sol no urbanitzable.

Agronomia

Estudis agronòmics (de cultius, fertilització i viabilitat econòmica).
Tramitació alta CCPAE (agricultura ecològica).

Hidràulica

Legalització de pous i basses.
Tramitació permisos a l’Agència Catalana de l’Aigua.
Projectes hidràulics (transformació a regadiu).
Estudis d’inundabilitat.
Projectes de construcció i tramitació de llicència municipal de pous, basses i altres construccions i/o equipaments.

Viaris

Projectes de camins rurals. Gestions de canvi de traçat i titularitat.
Inventaris i catàlegs de camins.

Documentació

Llibres de Gestió de Fertilitzants.
Quadern d’explotació i registre de tractaments fitosanitaris.
Assessorament en la gestió integrada de plagues.

Altres serveis